Tính toán ngân sách

BẠN CHUẨN BỊ CƯỚI VÀ BẠN KHÔNG BIẾT PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Công cụ Tính toán ngân sách sẽ giúp theo dõi phần tiền mà bạn dự tính chi dùng trong đám cưới của mình. Các khoản chi sẽ được tính toán và phân chia một cách hợp lý để không vượt quá mức cho phép.
  • Phân chia tổng số tiền mà bạn có thành từng hạng mục nhỏ. Trong mỗi hạng mục, các khoản chi này lại được phân nhỏ thành những khoản chi cụ thể.
  • Công cụ Tính toán ngân sách sẽ đưa ra một bản chi phí ước tính cho từng khoản chi của bạn.
  • Có thể thêm bớt hoặc thay đổi các khoản chi theo đúng với việc thanh toán và mua sắm trong thực tế.
  • Quản lý tất cả các khoản chi tiêu một cách hiệu quả.
figure

Bạn đã là thành viên marry.vn?
Sử dụng ngay
Bạn chưa là thành viên marry.vn?